Categories
Pranešimai

SEDOV vėl Klaipedoje

image

O čia puikus Venanto Butkaus tekstas apie šio burlaivio istorija:

Keletas štrichų burlaivių mohikano „Sedovo“ portretui (I dalis)

Keletas štrichų burlaivių mohikano „Sedovo“ portretui (II dalis)

Categories
istorija

Iš jūrininko, kuriam nepavyko, dienoraščio…

Mūsų geras bičiulis Romas surinko ir pasidalino šiuo unikaliu ir kiek primirštu Lietuvos jūreivystės istorijos gabalėliu apie pirmuosius lietuvius po burėmis..

Pranas Šaltenis - Jūreivystės skyriaus kursantas
Pranas Šaltenis - Jūreivystės skyriaus kursantas

Pranas Šaltenis gimė Anykščių rajone, augo Klevėnų kaime, kur su savo broliais prižiūrėjo šeimos, likusios be tėvo, ūkį. Išvažiavęs tęsti mokslų į Kauną, 1923 m. įstojo Jūreivystės skyrių Aukštesniojoje technikos mokykloje. P.Šaltenis – vienas iš 15 pirmųjų jūreivystės praktikos stipendininkų, kurie 1925 m. už Lietuvos valstybės lėšas išplaukė į pasaulio vandenynus Alandų salose įsikūrusios G.Eriksono bendrovės burlaiviais. Iš šių jaunuolių tarpo išaugo pirmieji nepriklausomos Lietuvos kapitonai. Jums pateikiame tarpukario Lietuvos spaudoje rastas dienoraščio ištraukas jaunuolio, apiplaukusio žemę 1926-1927 m. keturių stiebų burlaiviu Archibald Russel. Deja, Pranui Šalteniui nebuvo lemta tapti profesionaliu Lietuvos jūrininku. Dar vaikystėje persirgęs šiltine, silpnos sveikatos Pranas laive susirgo džiova ir leisgyvis grįžo namo. Taip, jau jį laidojant, kalbėjo tikras dėdė, rašytojas A.Vienuolis: „Tu, Pranai […] man rašei iš tolimųjų, pareikšdamas tiek daug vilties, noro ir pasiryžimo kurti savąjį Lietuvos laivyną. Tu [..] nesiskundei net ir tuomet, kai, žiemojant Botnijos įlankoje, užšalusiame laive Tavo jūrininko guolio paklodė per naktį prišaldavo prie laivo šono…“. Nuo sekinančios ligos Pranas Šaltenis mirė 1935 m. spalio 30 d., tais pačiais metais, kai Lietuvos vėliava buvo iškelta pirmame jūriniame tautinio laivyno garlaivyje.

—————————————————————————————

PRANO ŠALTENIO DIENORAŠČIO IŠTRAUKOS

Šiaurės jūroj

Dubline nusibodo: laukėm, kada baigs remontuoti laivą ir galėsim išplaukti į kelionę. Dar doke laivui tebesant, jau ėmėm traukti ant stiebų bures, varstyti per blokus virves.

Rugsėjo m. 7 d. laivas jau buvo priruoštas. Per pietus prileidom doką vandens, ištraukėm laivą ir pririšom prie kranto. Kapitonas pranešė, kad trečiadienį jau išplauksim, ir liepė prisipirkti šiltų skalbinių, pančekų, pirštinių…

Trečiadienį iš ryto gabenom į laivą miltus, kruopas, bulves, cukrų ir daug kitų daiktų, rodos, visai nereikalingų. Bet jūroj viskas reikalinga: laive turi būti ir valgykla, ir skalbykla, ir aptieka, ir siuvykla, ir viskas, viskas.

Valgėme pietus, linksmai kalbėjome apie būsimąją kelionę ir net jau karštai ginčijomės, ar pro šiaurinį, ar pro pietinį Anglijos galą plauksim. Lauke, apie laivą, raižė vandens paviršių buksyrai, kurie rengėsi ištempti mūsų laivą į jūrą.

Oras buvo gražus. Mūsų laivas, dviejų buksyrų traukiamas, pamažu slinko iš uosto. Miestas liko užpakaly. Jis buvo paskendęs melsvam rūke, ir sunku buvo beatskirti pažįstami namai; tik fabrikų kaminai ir bažnyčių bokštai kyšojo viršum horizonto. Iš dešinės tamsiai mėlynavo kalnai.

Po kelių valandų laivas buvo jau jūroj. Buksyrai sugrįžo. Sukomandavo paleisti į darbą visas bures. Užvirė darbas. Viena po kitos plėtėsi burės ir po valandos laivas skrido šiaurės link.

Po vakarienės visą komandą padalijo į dvi vachtas. Viena vachta nuėjo gulti, antra pasiliko ore. 12 valandą pirmi kėlės, antri ėjo gulti, ir taip visą laiką mainėmės, kol atplaukėm į Sundswalj.

Mūsų, lietuvių, švedų ir suomių praktikantų, prie vairo dar neleido. Mes nakties laiku pamainomis turėjom stovėti laivo priešaky ir, pamatę kokį žiburį, turėjom pranešti skambučiu šturmanui.

archibald-russel
G.Eriksono burlaivių bendrovės barkas Archibald Russel

Atlante užtiko mus tyla. Laivas kaip skiedrelė, plūduriavo ant bangų ir nė trupučio neslinko pirmyn. Nors buvom toli šiaurėj, bet buvo šilta, nes, gal netoli tekėjo Golfštromo srovė. Naktys nuo šiaurės, pašvaisčių buvo šviesios.

Nuo Šotlandijos pradėjom vairuoti, visiems puikiai sekės.

Kai vėjas nesmarkus, vienodas, ramu tada jūroj, ramu laive — darbo nėra; atvairuoji valandą, šį tą prie stiebų pakrapštai, ir gali sau prasitrynusias kelnes lopyt, skalbt skalbinius ar vieną kitą žodeli į dienorašti įrašyti. Bet kai lietus, audra —uch, tada nemalonu. Laivas supasi, tiesiog šokinėja, stiebai 45° lanką danguje braižo, o tu, vabalėlis, lipi į stiebus, sutraukinėji bures, kabinėjies per virves, tuo tarpu kai lietus pila kaip iš kibiro. Gerai, kad įsigijom aliejinių rūbų. Nueini. „iučiko“ (stebėti žiburių), įsikabini kokią geležį, kad nenublokštų vėjas ar bangos, ir žiūri į putojantį vandenį…  laivas  kilnojas. Pakyla ir vėl puola, ištėkšdamas vandenį, o vanduo šniokščia, putoja ir, tūkstančiais fosforinių vandens gyvūnėlių blykčiodamas, bėga, slenka i užpakalį.

Nerimsta audra. Įbedi į vandenį akis  ir  paskendi  mintyse. Štai gimtinė gryčiutė…Kurenas pečiukas, ant  kurio  puode zacirkos garuoja. Takliotė ruošias su puodeliu jį nukelti; Juzukas balana jai   pašviečia… Mama ant suolo puodynes statinėja… Kazys už stalo šnirpščia i laikrašti įsikabinęs… O, ir aš norėčiau ten būti! Štai, Rapolas, užsigulęs ant popierių, svajoja; ant staliuko knygos, knygos… Gal mąsto jis apie mane?! „Dzrr-r-r“ chronometro skambutis pažadina iš svajonių…

Archibald Russel denį skalauja bangos. Atlanto vandenynas 1927 m.
Archibald Russel denį skalauja bangos. Atlanto vandenynas 1927 m.
Categories
Pranešimai

Nuskendo burlaivis „Asgard II“

Šį rytą, 8:25 val. vietos laiku, 20 jūrmylių nuo Prancūzijos krantų Biskajos įlankoje į pietvakarius nuo Belle-Ile-en-Mer salos nuskendo Airijos mokomasis burlaivis „Asgard II“.

Nelaimės signalas buvo paskelbtas naktį, 2:30 min. Penki įgulos nariai ir dvidešimt praktikantų paliko laivą pasinaudodami gelbėjimo plaustais. Pasak burlaivio kapitono Colm Newport, niekas nenukentėjo. Praėjus maždaug 20 min., po evakuacijos laivo denį jau sėmė vanduo. Įgulą išgelbėjo Prancūzijos pakrančių apsaugos laivas ir nugabeno į Belle-Ile-en-Mer salą.

„Asgard II“ kapitono teigimu, jis nežino priežasties kodėl laivas pradėjo skęsti. Netikėtai burlaivyje labai greitai pradėjo rinktis vanduo ir jis prarado stabilumą.

„Asgard II“ – gražus tradicinis burinis laivas, brigantina, pastatyta 1981 m. Jo operatorius – Airijos buriavimo mokymo organizacija (www.irishsailtraining.com). „Asgard II“ daugelį metų buvo jachtos „Lietuva“ varžovas regatoje „The Tall Ships‘ Races“, tiesa kitoje A klasėje. Gaila, kad šio laivo nebepamatysime Klaipėdoje, nes buvo planuojama, kad kitais metais „Asgard II“ dalyvaus „The Tall Ships‘ Races Baltic 2009”.