Privatumo politika

  1. ĮVADAS

1.1. Mažoji Bendrija „Penkiolika minučių iki vidurnakčio“, juridinio asmens kodas 304448363 (toliau – „Bendrovė“) laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi Bendrovės interneto svetaine www.vejopamusalai.lt (toliau – „interneto svetainė“) ir / ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai kokią informaciją renka Bendrovė ir kaip ją naudoja (toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. t. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.4. Bendrovės interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima vandens pramogų rezervacijos, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugas, kurias Bendrovė teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).

1.5. Bendrovė suteikia galimybę asmeniui, prieš jam atliekant registraciją, kaip numatyta Privatumo politikos 2.5 punkte, susipažinti su Politikoje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir tvarka. Asmuo, norėdamas susipažinti su Bendrovės Privatumo politika turi paspausti ant registracijos lango apačioje esančios nuorodos “politika ir taisyklėmis”. Paspaudus ant minėtos nuorodos Pirkėjas yra nukreipiamas į Bendrovės Privatumo politikos taisykles. Pirkėjas, susipažinęs su Privatumo politika, pažymėdamas varnelę “Su politika ir taisyklėmis sutinku”, tokiu būdu išreiškia savo valią dėl jo asmens duomenų tvarkymo Politikoje nurodytais tikslais. Jeigu įsigijęs Paslaugas, Pirkėjas nebenori, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę bet kada kreiptis į Bendrovę dėl jo asmens duomenų tvarkymo sustabdymo Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sukurtos paskyros panaikinimo.

1.6. Asmuo, gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytu, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.

1.7. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.vejopamusalai.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis interneto svetaine bei užsakant interneto svetainėje siūlomas paslaugas ir prekes.

2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti interneto svetainės Pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Sutikdamas su Privatumo politika, Pirkėjas suteikia teisę Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.5. Naudojantis interneto svetaine, iš asmens gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad asmuo galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis, kurių naudojimui būtina registracija. Tokiu atveju asmens reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir pan.). Bendrovė turi teisę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka naudoti visą asmens pateiktą informaciją ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą.

2.6. Visa informacija, kurią Bendrovė renka iš asmens yra Bendrovei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Bendrovė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

2.7. Laikoma, kad Pirkėjas lankydamasis Bendrovės interneto svetainėje ir naudodamasis jos teikiamomis Paslaugomis, duoda sutikimą rinkti ir naudoti savo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.8. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

2.8.1. koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

2.8.2. kreiptis į interneto svetainę elektroninio pašto adresu info@vejopamusalai.lt dėl paskyros panaikinimo.

  1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau esančioje lentelėje nurodytais tikslais bei terminais:

Nuolaidų suteikimas ir perteklinių nuolaidų teikimo prevencijaKortelės (lojalumo, atsiskaitymo ir pan.), pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris5 m. nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos
Klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacijaElektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, asmens atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir kt.)5 m. nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos
Klientų aptarnavimo ir konsultavimo telefonu kokybės užtikrinimas, konfliktinių situacijų sprendimas (telefoninių pokalbių įrašymas)Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai6 mėnesiai

3.2. Pirkėjas, registracijos metu, pažymėjęs laukelį “Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais”, taip pat jau tapęs registruotu varotoju ir savo vartotojo paskyroje prie naujienų užsakymų į klausimą „Siųsti vejopamusalai.lt naujienas el. paštu?“, pažymėjus atsakymą „Taip“, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kurie detaliau aprašomi žemiau esančioje lentelėje:

Duomenų rinkimo tikslasRenkami asmens duomenysDuomenų saugojimo terminas
Tiesioginės rinkodaros ir klientų lojalumo programų vykdymas, siekiant pasiūlyti Bendrovės (vienos ar su partneriais) teikiamas paslaugas/produktus, informaciją apie nuolaidas, sveikinti klientus/Bendrovės interneto portalų lankytojus, teikti specialius pasiūlymusGimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, pavardė, telefono numeris, vardas, elektroninio pašto adresas5 m. nuo lankytojo paskutinio apsilankymo Bendrovės interneto tinklapyje, kurio metu buvo galima identifikuoti apsilankiusio tapatybę ir nustatyti lankymosi datą. Duomenys gauti iš duomenų teikėjo

3.3. Bendrovė gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Bendrovė taipogi gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.3.1. jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

3.3.2. teikiant Paslaugas – Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams/subrangovams), teikiantiems paslaugas Bendrovei;

3.3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.3.5. kt.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs Bendrovei tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Bendrovė surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę raštu/el. paštu (adresu info@vejopamusalai.lt). Bendrovė, gavusi tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir per protingą terminą pateikia Pirkėjo prašomus duomenis. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus;

3.4.2. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu/el. paštu (adresu info@ vejopamusalai .lt), reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Bendrovė, iš Pirkėjo gavusi reikalavimą sustabdyti asmens duomenų tvarkymą ar reikalavimą panaikinti Pirkėjo paskyrą, nedelsiant sustabdo Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Bendrovė turi ištrinti iš serverio/sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti;

3.4.3. pastebėjęs netikslumų savo asmens duomenyse, reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų patikslinti, pakoreguoti. Reikalavimas pateikiamas Pardavėjui raštu/el. paštu (adresu info@ vejopamusalai .lt);

3.4.4. tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, pažymėjęs laukelį atliekant registraciją ant „Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais“, tiek pateikdamas vėlesnį pranešimą, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kuriuo iš nurodytų atvejų išreiškus savo nesutikimą, Bendrovė, vydydama tiesioginę rinkodarą, įsipareigoja nesiųsti informacinių pranešimų ir kitos informacijos Pirkėjo nurodytais kontaktais.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie interneto svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

  1. SLAPUKAI

4.1. Siekdami pagerinti Pirkėjų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Pirkėjo galimybę naršyti patogiau, teikti Pirkėjui patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie interneto svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek interneto svetainę, tiek Pirkėjo aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.

4.2. Pirkėjas galite pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Pirkėjas pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

4.3. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, Bendrovė paprastai naudoja šiais tikslais:

4.3.1 Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs interneto svetainės ir Paslaugų veikimui. Jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

4.3.2 Paslaugų plėtrai. Stebėdama slapukų naudojimą, Bendrovė gali gerinti interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Bendrovė gauna informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios interneto svetainės dalys yra populiariausios, kiek laiko vartotojai praleidžia interneto svetainėje ir pan.

4.3.3 Naudojimo analizei. Bendrovė naudoja slapukus statistinių duomenų apie interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi Paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekiant išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino Pirkėjus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar Pirkėjas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į interneto svetainę.

4.3.4 Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodama slapukus Bendrovė taip pat gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

4.4. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

4.5. Duomenys apie naudojamus slapukus:

4.5.1. Pirmoji slapukų rūšis – Pirkėjui prisijungus prie interneto svetainės, siekiant naudotis Bendrovės paslaugomis, į Pirkėjo kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

SlapukasSlapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacija
vejopamusalai .lt slapukasASP.NET_SessionIdVartotojo sesijos IDĮeinant į puslapįIki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapioAtsitiktinai sugeneruotas skaičius 
vejopamusalai .lt slapukas vejopamusalai PrivacyPolicyLeidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukaisPaspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis365 dienos{0,1} 
vejopamusalai .lt slapukas vejopamusalai LandingPage{xxx}   xxx – skaičius Leidžia identifikuoti, ar varotojas matė startinį reklamo langą vejopamusalai .lt, kad nerodytume pakartotinai.Uždarius landing puslapį1 diena{0,1} 

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.

4.5.2. Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį.